สภาพปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

1. การเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

    ปัจจุบันประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้น้อย โดยจำกัดอยู่เฉพาะคนมีฐานะ ผู้ประกอบการริมน้ำ และบ้านติดริมน้ำเท่านั้น ทำให้การใช้พื้นที่สาธารณะตลอดแม่น้ำขาดความต่อเนื่อง


                            

    

  2. น้ำเน่าเสีย

      การทิ้งน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานโดยไม่มีระบบท่อน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำคูคลอง  ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมน้ำ น้ำทะเลหนุน น้ำท่วม คนไทยห่างเหินไม่เห็นความสำคัญของแม่น้ำและขาดความผูกพันกับแม่น้ำ


                                  


3. การรุกล้ำลำน้ำ

     การรุกล้ำลำน้ำเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำอย่างมาก เนื่องจากปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ริมน้ำเป็นปัญหาที่มีมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำก็จะลดลง อีกทั้งประชาชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำยังทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำเกิดความสกปรก


                            


4. น้ำท่วมขัง

    ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดปัญหาน้ำท่วมขังขึ้นมาบนผิวดินเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความยากลำบากในการสัญจร การอยู่อาศัย หรือทำให้พื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ


                           

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253