วัตถุประสงค์โครงการ

 


1. ฟื้นฟูแม่น้ำพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทุกคน คนพิการและผู้สูงอายุ      สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนร่วมกันได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทาง เดิน- ปั่น เชื่อมต่อระบบโครงข่าย คมนาคมขนส่งสาธารณะ

3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์  

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253