NEWS UPDATE

ที่มาและความสำคัญ

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเมืองทั่วโลกมุ่งเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับประชาชน ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพียง 28 % เท่านั้น ขณะที่นับวันแม่น้ำ เจ้าพระยาจะเสื่อมโทรม เป็นที่ทิ้งขยะน้ำเสียจากชุมชนและมีการบุกรุกแม่น้ำ คูคลอง โครงการพัฒนา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ มาจากหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ กับการฟื้นฟูทรัพยากรและพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถ เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิต เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการก้าวสู่ สังคม สูงวัยในอนาคตอันใกล้ด้วยสังคม

READ MORE...

Video

Facebook

Document Download

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253