ที่มาและความสำคัญ

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเมืองทั่วโลกมุ่งเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนสำหรั
บประชาชน
ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างจำกัด 
ขณะที่นับวันแม่น้ำเจ้าพระยาจะเสื่อมโทรม เป็นที่ทิ้งขยะ 
น้ำเสียจากชุมชนและมีการบุกรุกแม่น้ำ คูคลอง
 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ 
มาจากหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรและ
พัฒนาพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึ
งได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิต เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ด้วย
            กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 
จัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางยาวรวม 57 กม. 
จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และโครงการนำร่อง 14 
กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาเจ้าพระยาในพื้นที่อื่นๆในอนาคต 
โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาการสำรวจ 
ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน
 มาร่วมแรงร่วมใจกัน สนับสนุนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 
เพื่อประชาชนทุกคน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทุกคน 
คนพิการและผู้สูงอายุ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนร่วมกันได้อย่างสะดวกปลอดภัย 
และเท่าเทียม
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทางเดิน-ปั่น 
เชื่อมต่อระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสาธารณะ
3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253