สภาพปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยา

ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยา

1. การเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

 

        

   ปัจจุบันประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างจำกัด ของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน

การเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาจำกัดอยู่เฉพาะคนมีฐานะ ผู้ประกอบการริมน้ำ และบ้านติดริมน้ำเท่านั้น

ทำให้การใช้พื้นที่สาธารณะตลอดแม่น้ำขาดความต่อเนื่อง

2. น้ำเน่าเสีย         

การทิ้งน้ำเสียจากชุมชนและโรงงานโดยไม่มีระบบท่อน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำคูคลอง  

ปัญหาสุขอนามัยของชุมชนริมน้ำ น้ำทะเลหนุน น้ำท่วม

คนไทยห่างเหินไม่เห็นความสำคัญของแม่น้ำและขาดความผูกพันกับแม่น้ำ

3. การรุกล้ำลำน้ำ


       

การรุกล้ำลำน้ำเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำอย่างมาก

เนื่องจากปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ริมน้ำเป็นปัญหาที่มีมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไข

ทำให้ประสิทธิภาพของการระบายน้ำก็จะลดลง อีกทั้งประชาชนที่มีบ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำยังทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่าง

ๆ ลงในแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำเกิดความสกปรก

4. น้ำท่วมขัง


ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดปัญหาน้ำท่วมขังขึ้นมาบนผิวดินเป็นเวลานาน

ก่อให้เกิดความยากลำบากในการสัญจร การอยู่อาศัย หรือทำให้พื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253