วัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ประชาชนทุกคน

คนพิการและผู้สูงอายุ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนร่วมกันได้อย่างสะดวกปลอดภัย

และเท่าเทียม

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะทางเดิน-ปั่น

เชื่อมต่อระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งสาธารณะ

3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253