คำถามที่พบบ่อย

1.) โครงการมีแบบออกมาแล้วโดยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

จริงหรือไม่?

ตอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามในสัญญาโครงการ

อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินงานศึกษาและสำรวจภาคสนามกับชุมชน

โดยพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตศึกษาสองฝั่งสำหรับแผนแม่บท ระยะทางรวมสองฝั่ง 57 กม.

และอยู่ในกระบวนการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14

กม.จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อหาแนวทางการออกแบบร่วมกันต่อไปนั้น

ทางโครงการฯ จึงยังไม่มีภาพของรูปแบบโครงการ และข้อเสนอใดๆ ออกมา

ต้องรอให้การมีส่วนร่วมลงพื้นที่ชุมชนสำรวจและออกแบบร่วมกันเสร็จ แบบจึงออกมา

2.) โครงการนี้ขาดการศึกษาอย่างรอบด้านจริงหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ตอบ ในทางตรงกันข้ามนอกจากเรื่องบูรณาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในกรอบระยะเวลา 7 เดือนนั้น

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด Chao Phraya for All นั้นทาง

สจล.จะทำการศึกษาให้รอบด้านที่สุด จากทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ ทีมวิศวกรรมโยธา

ทีมสถาปัตยกรรมและผังเมือง ทีมภูมิสถาปัตยกรรม ทีมกฎหมาย ทีมสิ่งแวดล้อม และ สำคัญที่สุดคือ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนโครงการยังคำนึงถึงกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ จึงมีแนวทาง

การออกแบบเพื่อการเข้าถึงของคนทุกคน แม้ว่าใน TOR

ไม่ได้กล่าวถึงงานออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ แต่

สจล.ที่มีศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (IDEaR Unit)

ซึ่งเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอการศึกษาที่นับรวมการเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำอย่างเท่าเทียมของคนพิการ

รวมทั้งรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยอีกด้วย

ที่สำคัญ ไม่ว่าผลการศึกษาภายใต้กรอบเวลาออกมาเป็นอย่างไรนั้น

หากพบว่าในบางจุดบางพื้นที่มีความซับซ้อนมาก ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างใดๆ

สจล.ก็พร้อมจะนำเสนอตามข้อมูลที่ได้ค้นพบวิเคราะห์ และ

นำเสนอเพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและต้องการเวลาเพิ่มในการศึกษาเชิงลึกต่อไป

3.) การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางโครงการมีแนวทางอย่างไร

ตอบ กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการฯ ได้วางแผนกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ

จึงมีการวางแผนเพื่อพบทั้งหน่วยงานราชการ ประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มสมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดการลงชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ กรอบพื้นที่บริเวณที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ถึงแนวถนนที่ขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ได้กลุ่มชุมชนที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร 29 แห่ง

รวมทั้งชุมชน + หมู่บ้านและชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน 3 แห่ง รวม 32 แห่ง ในพื้นที่ 4 เขต (สำหรับพื้นที่ที่อื่นๆ

ที่อยู่ในกรอบชุมชนที่ระบุนั้น ก็จะเป็นพื้นที่เอกชน ส่วนราชการ ซึ่งก็จะมีการประชุมแยกกันออกไป)

 แผนลงชุมชนกลุ่มนี้ ประมาณชุมชนละ 6 ครั้ง เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

 วางแผนประชุมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ระยะ 43 กิโลเมตร ชุมชนละประมาณ 3 ครั้ง

โดยกระบวนการที่ปฏิบัติงาน เราได้วางแผนลงพื้นที่สำรวจ และประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน

เพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน

บางคนไม่ได้สนใจ บางคนต้องการแค่รับทราบข้อมูล บางคนต้องการร่วมตัดสินใจ และร่วมทำ

 จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (เวทีใหญ่ 200-300 คน) อีก 3 ครั้ง

 เปิดช่องการทางการมีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น Website Facebook และโทรศัพท์

4.) กฎหมายใดที่ให้อำนาจกทม. สามารถสร้างทางเดิน-

ปั่นจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้หรือไม่

ตอบ เป็นอำนาจ ของ กทม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙

ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๒๔) การส่งเสริมการกีฬา

ทั้งนี้ กทม มีหน้าที่ ต้องจัดทำบริการสาธารณะ ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘มาตรา ๘๙

หากไม่ทำอาจเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)

แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เทียบเคียง

(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๔๙)

โครงการนี้เข้าข่ายกฎหมายใดบ้างที่สามารถสร้างทางเดิน-

ปั่นจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำได้หรือไม่ เพียงใด

ตอบ กรุงเทพมหานครสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ และตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖

โดยยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ

หรือท่าข้าม ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ

การส่งเสริมการการกีฬา

การท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชนทั่วไปและเป็นประโยชน์ของทางราชการกรุงเทพมหานครต

ามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

_________________________________

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำ

ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึ่งอนุญาตได้ (๑) ท่าเทียบเรือ (๒)

สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ (๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง (๔) ท่อหรือสายเคเบิล (๕)

เขื่อนกันน้ำเซาะ (๖) คานเรือ และ (๗) โรงสูบน้ำ

ข้อ ๕

เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔

เป็นการเฉพาะรายได้

และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้นในราชกิจจานุเ

บกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้

ข้อ ๖ อาคารและการล่วงล้ำลำแม่น้ำนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ จะอนุญาตไม่ได้

เว้นแต่เป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

5.) การสร้างทางจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจของ กทม.

จะละเมิดสิทธิส่วนตัวของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ อย่างไร

ตอบ แม่น้ำนั้นเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของคนใดหรือกลุ่มใดเท่านั้น ทางเดิน-

ปั่นเลียบแม่น้ำจะเป็นทางเลือกอีกทางของการสัญจรของชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบครัวและชุมชนริมน้ำ

การใช้และการจัดการจำต้องกระทำไปโดยมุ่งรักษาประโยชน์ร่วมกันของประชาชน กทม

จะสร้างสิ่งปลูกสร้างปิดเต็มหน้าที่ดินของประชาชนไม่ได้

ประชาชนจึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันมีสิทธิฟ้องขับไล่ได้

แต่ถ้าประชาชนยังสามารถเข้าออกที่ดินของตนได้ ดังนี้

ยังถือไม่ได้ว่าประชาชนได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเห

ตุอันควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๗ (เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่๕๔๗-

๕๕๐๑/๒๕๒๕ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๙๕/๒๕๐๓ )

6.) การเยียวยา ประชาชนที่ปลูกสร้างหรืออยู่อาศัยในลำน้ำเจ้าพระยา

ตอบ เมื่อเป็นการปลูกสร้างอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เรื่องนี้ เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘

เมษายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร๐๒๐๕/๕๐๖๘ ลงวันที่๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑

ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้เหตุผลในชั้นการขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ค่าทดแทนให้แก่ประชาชนที่ได้เข้าไปก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติง

านพร้อมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่

และจูงใจให้ประชาชนเหล่านั้นสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆ

(เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๔)

7.) โครงการนี้ทำการศึกษา EIA ในเวลา 7 เดือน ทันหรือไม่

ตอบ โครงการที่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง

จะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ได้มีการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้

และจากการตรวจสอบลักษณะของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทางจักรยานและจัดพื้นที่เพื่อการนั

นทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

ซึ่งไม่เข้าข่ายตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งเลขที่ ทส

1009.8/7445 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2558 โครงการนี้ไม่จำเป็นต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(EIA) แต่อย่างไรก็ตาม

กทม.ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงได้กำหนดให้มีการศึกษา EIA ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ

และเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

(IEE) สำหรับแผนแม่บท ครอบคลุมระยะ 57 กิโลเมตร โดยใช้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก

และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) สำหรับช่วงระยะนำร่อง 14 กิโลเมตร

จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานปิ่นเกล้า โดยทำไปพร้อมกับการศึกษา IEE

8.) ทางเดินเลียบแม่น้ำจะทำลายเอกลักษณ์ของพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา

ตอบ ปัจจุบันของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เสื่อมโทรมลง โครงการนี้เป็นการคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคน

ทุกระดับได้เข้าถึงริมแม่น้ำ โดยรับฟังความคิดเห็นและออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์และอัตลักษณ์ชุมชน

และเคารพต่อศาสนสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสต์

ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ร่วมสมัยดึงคนไทยกับเจ้าพระยากลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นและตลอดไป

9.)

โครงการจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบ้านพักอา

ศัยอย่างไร

ตอบ การออกแบบจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชน

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและปลอดภัย

และแก้ปัญหาการปิดทางเข้าบ้านพักอาศัยโดยเป็นทางเลือกในการใช้เส้นทางเข้าถึงบ้านหรือชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้

10.) โครงการนี้จะตัดขาดการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนไหม

ตอบ โครงการนี้เชื่อมต่อให้ทุกคนและชุมชนยิ่งสะดวกขึ้นในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ เพื่อการพักผ่อน

ออกกำลังกาย ทั้งมีทางเลือกทางเดินเลียบแม่น้ำ

มีการรับฟังข้อคิดเห็นและออกแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่

ไม่ได้ตัดขาดการใช้ชีวิตของผู้คนแต่อย่างใด

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253