สจล., มข. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถลงความคืบหน้าของโครงการฯ และเปิด “ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา”

GALLERY

© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253