คำถามที่พบบ่อย

 

1.) โครงการมีแบบออกมาแล้วโดยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จริงหรือไม่?

ตอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ลงนามในสัญญาโครงการ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินงานศึกษาและสำรวจภาคสนามกับชุมชน โดยพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตศึกษาสองฝั่งสำหรับแผนแม่บท ระยะทางรวมสองฝั่ง 57 กม. และอยู่ในกระบวนการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14 กม.จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อหาแนวทางการออกแบบร่วมกันต่อไปนั้น  ทางโครงการฯ จึงยังไม่มีภาพของรูปแบบโครงการ และข้อเสนอใดๆ ออกมา ต้องรอให้การมีส่วนร่วมลงพื้นที่ชุมชนสำรวจและออกแบบร่วมกันเสร็จ แบบจึงออกมา


------------------------


2.) โครงการมีการศึกษาอย่างรอบด้านอย่างไร

ตอบ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้บูรณาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในกรอบระยะเวลา 7 เดือนนั้น  โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด Chao Phraya for All นั้นทาง สจล.จะทำการศึกษาให้รอบด้านที่สุด จากทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านชลศาสตร์ ทีมวิศวกรรมโยธา ทีมสถาปัตยกรรมและผังเมือง ทีมภูมิสถาปัตยกรรม ทีมกฎหมาย ทีมสิ่งแวดล้อม และ สำคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนโครงการยังคำนึงถึงกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ จึงมีแนวทาง การออกแบบเพื่อการเข้าถึงของคนทุกคน แม้ว่าใน TOR ไม่ได้กล่าวถึงงานออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ แต่ สจล.ที่มีศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (IDEaR Unit) ซึ่งเราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอการศึกษาที่นับรวมการเข้าถึงพื้นที่ริมน้ำอย่างเท่าเทียมของคนพิการ รวมทั้งรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยอีกด้วย

ที่สำคัญ ไม่ว่าผลการศึกษาภายใต้กรอบเวลาออกมาเป็นอย่างไรนั้น หากพบว่าในบางจุดบางพื้นที่มีความซับซ้อนมาก ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างใดๆ สจล.ก็พร้อมจะนำเสนอตามข้อมูลที่ได้ค้นพบวิเคราะห์ และ นำเสนอเพื่อให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและต้องการเวลาเพิ่มในการศึกษาเชิงลึกต่อไป


------------------------


3.) การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางโครงการมีแนวทางอย่างไร

ตอบ กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการฯ ได้วางแผนกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ จึงมีการวางแผนเพื่อพบทั้งหน่วยงานราชการ ประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มสมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 การกำหนดการลงชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ กรอบพื้นที่บริเวณที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแนวถนนที่ขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ได้กลุ่มชุมชนที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร 29 แห่ง รวมทั้งหมู่บ้านและชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน 3 แห่ง รวม 32 แห่ง ในพื้นที่ 4 เขต (สำหรับพื้นที่ที่อื่นๆ ที่อยู่ในกรอบชุมชนที่ระบุนั้น ก็จะเป็นพื้นที่เอกชน ส่วนราชการ ซึ่งก็จะมีการประชุมแยกกันออกไป)

  • แผนลงชุมชนกลุ่มนี้ ประมาณชุมชนละ 6 ครั้ง เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ
  • วางแผนประชุมกับผู้แทนชุมชนในพื้นที่ระยะ 43 กิโลเมตร ชุมชนละประมาณ 3 ครั้ง โดยกระบวนการที่ปฏิบัติงาน เราได้วางแผนลงพื้นที่สำรวจ และประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน เพื่อทราบปัญหา ความต้องการ และให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน บางคนไม่ได้สนใจ บางคนต้องการแค่รับทราบข้อมูล บางคนต้องการร่วมตัดสินใจ และร่วม
  • จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (เวทีใหญ่ 200-300 คน) อีก 3 ครั้ง
  • เปิดช่องการทางการมีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น Website Facebook และโทรศัพท์

------------------------


4.) กฎหมายใดที่ให้อำนาจกทม. สามารถสร้างทางเดิน-ปั่นจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ตอบ เป็นอำนาจ ของ กทม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙   ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

            (๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

            (๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

            (๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

            (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

            (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

            (๒๔) การส่งเสริมการกีฬา

ทั้งนี้ กทม มีหน้าที่ ต้องจัดทำบริการสาธารณะ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘มาตรา ๘๙  หากไม่ทำอาจเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เทียบเคียง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๙/๒๕๔๙)


------------------------


5.) โครงการนี้เข้าข่ายกฎหมายใดบ้างในการสร้างทางเดิน-ปั่นจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้ำได้

ตอบ  กรุงเทพมหานครสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๘๙  และตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย  พุทธศักราช ๒๔๕๖ โดยยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อกรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม  เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ  การส่งเสริมการการกีฬา การท่องเที่ยวอันเป็นประโยชน์สาธารณะให้กับประชาชนทั่วไปและเป็นประโยชน์ของทางราชการกรุงเทพมหานครตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

 _________________________________

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำ

              ข้อ ๔ ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึ่งอนุญาตได้ (๑) ท่าเทียบเรือ (๒) สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ (๓) สะพานข้ามแม่น้ำหรือสะพานข้ามคลอง (๔) ท่อหรือสายเคเบิล (๕) เขื่อนกันน้ำเซาะ (๖) คานเรือ และ (๗) โรงสูบน้ำ

               ข้อ  ๕  เจ้าท่าอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำที่ไม่มีลักษณะตามข้อกำหนดในข้อ ๔ เป็นการเฉพาะรายได้ และเมื่อเจ้าท่าได้อนุญาตแล้วให้ประกาศลักษณะของอาคารหรือลักษณะของการล่วงล้ำลำแม่น้ำนั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตต่อไปได้   

               ข้อ  ๖  อาคารและการล่วงล้ำลำแม่น้ำนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ และข้อ ๕ จะอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่เป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและปลูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ


------------------------


6.) การสร้างทางจักรยานและที่พักผ่อนหย่อนใจของ กทม. จะละเมิดสิทธิส่วนตัวของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่ อย่างไร

ตอบ แม่น้ำนั้นเป็นของทุกคน ไม่ใช่ของคนใดหรือกลุ่มใดเท่านั้น ทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำจะเป็นทางเลือกอีกทางของการสัญจรของชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบครัวและชุมชนริมน้ำ การใช้และการจัดการจำต้องกระทำไปโดยมุ่งรักษาประโยชน์ร่วมกันของประชาชน กทม จะสร้างสิ่งปลูกสร้างปิดเต็มหน้าที่ดินของประชาชนไม่ได้ ประชาชนจึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันมีสิทธิฟ้องขับไล่ได้ แต่ถ้าประชาชนยังสามารถเข้าออกที่ดินของตนได้ ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าประชาชนได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๗ (เทียบเคียง คำพิพากษาฎีกาที่๕๔๗-๕๕๐๑/๒๕๒๕  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๙๕/๒๕๐๓ )


------------------------


7.) การเยียวยา ประชาชนที่ปลูกสร้างหรืออยู่อาศัยในลำน้ำเจ้าพระยา

ตอบ เมื่อเป็นการปลูกสร้างอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เรื่องนี้ เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร๐๒๐๕/๕๐๖๘  ลงวันที่๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้เหตุผลในชั้นการขออนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างค่าทดแทนให้แก่ประชาชนที่ได้เข้าไปก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับประชาชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่และจูงใจให้ประชาชนเหล่านั้นสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการต่างๆ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๒/๒๕๕๔)


------------------------


8.) โครงการนี้ทำการศึกษา EIA ในเวลา 7 เดือน ทันหรือไม่

ตอบ โครงการที่อยู่ในข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) ซึ่ง จะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้ และจากการตรวจสอบลักษณะของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นทางจักรยานและจัดพื้นที่เพื่อการนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งไม่เข้าข่ายตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งเลขที่ ทส 1009.8/7445 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2558 โครงการนี้ไม่จำเป็นต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่อย่างไรก็ตาม กทม.ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้กำหนดให้มีการศึกษา EIA ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) สำหรับแผนแม่บท ครอบคลุมระยะ 57 กิโลเมตร โดยใช้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) สำหรับช่วงระยะนำร่อง 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานปิ่นเกล้า โดยทำไปพร้อมกับการศึกษา IEE


------------------------


9.) ทางเดินเลียบแม่น้ำจะส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างไร

ตอบ ปัจจุบันของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เสื่อมโทรมลง โครงการนี้เป็นการฟื้นฟูแม่น้ำและคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคน ทุกระดับได้เข้าถึงริมแม่น้ำ โดยรับฟังความคิดเห็นและออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์และสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชน โดยเคารพต่อศาสนสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ดึงคนไทยกับแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นและตลอดไป

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีแผนที่จะจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้เจ้าพระยา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับเยาวชน ชุมชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมริมฝั่ง ยุคสมัยต่างๆ ที่ปรากฏตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงแม่น้ำกับคนรุ่นใหม่ได้สืบสานและพัฒนามรดกวัฒนธรรมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืน ดึงให้วิถีชีวิตคนไทยกลับมารักผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประสบการณ์ด้วย  


------------------------


10.) โครงการจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบ้านพักอาศัยอย่างไร

ตอบ การออกแบบจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ปรับปรุงสาธารณูปโภคชุมชน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นและปลอดภัย และแก้ปัญหาการปิดทางเข้าบ้านพักอาศัยโดยเป็นทางเลือกในการใช้เส้นทางเข้าถึงบ้านหรือชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้น


------------------------


11.) โครงการนี้จะตัดขาดการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนไหม

ตอบ โครงการนี้เชื่อมต่อให้ทุกคนและชุมชนยิ่งสะดวกขึ้นในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ เพื่อการพักผ่อน ออกกำลังกาย ทั้งมีทางเลือกทางเดินเลียบแม่น้ำ มีการรับฟังข้อคิดเห็นและออกแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้ตัดขาดการใช้ชีวิตของผู้คนแต่อย่างใด


------------------------

 

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253