5ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำโดย ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษก เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ได้แก่ เว็บไซต์www.chaophrayaforall.com ตู้ ปณ.90 บางซื่อ กทม. 10800 เพจ Facebook : Chao Phraya for All หรือทาง Email : Chaophrayaforall@gmail.com และโทร. 091-738-6859 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ วัฒนธรรม นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต และทางเดิน-ปั่น เชื่อมต่อโดยบางส่วนเลียบแม่น้ำ บางส่วนวกเข้าพื้นดิน สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต


แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253