อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ และทีมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมคิด ร่วมทำงานกับชุมชนวัดเทวราชกุญชร ในการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งเจ้าพระยา

วัดเทวราชกุญชร...ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

    โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ร่วมกันทำงานออกแบบพัฒนาพื้นที่ในชุมชน จากการสำรวจและสืบค้นรากฐานแห่งอดีต ทั้งทางวัฒนธรรมพบว่าพื้นที่บริเวณวัดเทวราชกุญชรเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเราจะอนุรักษ์และฟื้นฟู ลำคลองประวัติศาสตร์ ทางเดินดั้งเดิมภายในชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับวัดและชุมชน นอกจากนี้จะปรับปรุงภูมิทัศน์  บ้านเรือนริมน้ำ และลดปัญหาการกัดเซาะด้วยการปลูกป่าชายเลนคืนระบบนิเวศสู่ชายฝั่ง นอกจากนี้จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำชายน้ำแต่ละหลังด้วยระเบียงไม้ที่สามารถเดินถึงกัน โดยออกแบบให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนำเรื่องราวในอดีตกลับมาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ทั้งนี้จะมีการพัฒนารายละเอียดของการออกแบบต่อไป

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253