ทีมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) ร่วมระดมแนวทางพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กับคุณบวรเวท รุ่งรุจี ประธานอนุกรรมการเกาะกรุงรัตนโกสินทร์

1. การเชื่อมพื้นที่ทางเดินเลียบแม่น้ำให้เป็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดเส้นทางเชื่อมต่อกัน Connectivity และควรพัฒนาให้เส้นทางเดินริมแม่น้ำอยู่ชิดกับแนวเขื่อนเดิม

2. การพัฒนาทางเดินเลียบแม่น้ำบริเวณพื้นที่สวนสันติชัยปราการ ควรเชื่อมเส้นทางให้ต่อเนื่องได้ตลอด จนถึงบริเวณทางเดินท่าพระอาทิตย์และขยายขนาดทางเดินเดิมให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงอาคารพระที่นั่งสันติชัยปราการให้มีความสง่างามด้วย

3.พื้นที่คลองที่มีประตูระบายน้ำ ซึ่งมีผลต่อการสัญจรทางน้ำ ควรสร้างประตูระบายน้ำหลัก เป็นจุดเดียว

4. หากมีการย้ายอู่เรือพระราชพิธี ควรอยู่ในพื้นที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ควรอยู่ในจุดที่ส่งผลต่อมุมมองจากทางน้ำมายังพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ยังส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โครงการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณปากคลองบางกอกน้อย ให้มีการพัฒนาร่วมกับอู่เรือพระราชพิธีเดิม ผ่านรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยให้มีรูปแบบกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีที่สำคัญ ทั้ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

6. โครงการที่ควรศึกษาและเพิ่มในแผนแม่บทระยะ 57 กิโลเมตร คือ โครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาตลาดท่าเตียน โครงการพัฒนาที่จอดรถใต้ดินบริเวณสวนนคราภิรมย์

5.โครงการที่ควรศึกษาเพิ่มในแผนแม่บทระยะ 57 กิโลเมตร คือโครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

22

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253