ทีมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) ร่วมการประชุมกับหมู่บ้านโปรตุเกส โบสถ์คอนเซ็ปชัญ

การประชุมกับหมู่บ้านโปรตุเกส โบสถ์คอนเซ็ปชัญ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2559

หมู่บ้านโปรตุเกสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 342 ปี โดยชาวโปรตุเกสมาตั้งถิ่นฐานที่ริมฝั่งเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 1 มีชาวโปรตุเกสอีกกลุ่มหนึ่งและชาวเขมร 450 คน ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงได้ทรงโปรดเกล้าให้เข้ามาร่วมอาศัยด้วย ต่อมามีชาวญวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมัยรัชกาลที่ 3 จึงทำให้หมู่บ้านมีความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม อาหารเด่นของหมู่บ้าน ขนมจีนคั่วไก่และขนมข้าวแขก

ทางหมู่บ้านมีความยินดีกับร่างแบบผังพัฒนาชุมชนและการเชื่อมต่อด้วยแนวเส้นทางเดิน-จักรยาน ให้กลับมาเป็นสาธารณะ
ในด้าน “ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งบางกอก” ซึ่งจะออกแบบเป็นเรือโปรตุเกสนั้นขอให้ศึกษาในรูปแบบเรือโปรตุเกสเพิ่มเติม เพื่อสื่อถึงชุมชนคริสเตียนจากโปรตุเกสที่มาตั้งรกรากบริเวณนี้ 342 ปี มาแล้ว

ขอให้ออกแบบพัฒนา “ ท่าเรือรับเสด็จ ” ให้ใหญ่ขึ้นและยืนชมวิวได้ ศาลาท่าน้ำนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จพระราชดำเนินในงานฉลอง 300 ปี ของวัดคอนเซ็ปชัญ เมื่อ 2 ธันวาคม ค.ศ.1974 ให้ใหญ่ขึ้น

ระบบคลองในพื้นที่โดยรอบมีปัญหา เนื่องจากขยะและดินอุดตัน มีบ้านบุกรุกบริเวณปากคลองต่างๆ ทำให้ระบบน้ำไม่สามารถไหลออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และกลายเป็นน้ำเสีย

หมู่บ้านสนใจอยากจะมีโครงการฝึกอบรมผู้นำ และกลุ่มคนรุ่นใหม่, กิจกรรมกลุ่ม เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมและความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253