แนวคิดในการออกแบบ

 

Chao Phraya for All : Green, Recreation, Cultural & Transportation Network


แม่น้ำเพื่อประชาชนทุกคน เป็นการฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ และโครงข่ายทางเดิน-ปั่น เชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว นันทนาการ วัฒนธรรม ระบบขนส่งสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยพัฒนาออกแบบเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแม่น้ำ สายหลักที่เป็นมรดกของชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

การพัฒนาภูมิทัศน์ของแม่น้ำให้งดงาม โดยพัฒนาภูมิทัศน์ของพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ (Node) เช่น พื้นที่ศูนย์รวมวัฒนธรรมอย่าง  วัดโบราณสถาน,พื้นที่สีเขียว,พื้นที่ศูนย์รวมนันทนาการ อย่างลานกีฬา กิจกรรม , พื้นที่ศูนย์รวมการขนส่ง รถ เรือราง แต่ละพื้นที่เหล่านี้ เชื่อมต่อด้วยการเดิน-ปั่น ทางเดินบางช่วงเลียบแม่น้ำ บางช่วงวกผ่านเข้าพื้นที่ริมฝั่งตามความเหมาะสมขององค์ประกอบที่แตกต่างใน แต่ละบริบทของพื้นที่และข้อคิดเห็นของชุมชน

 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253