แถลงข่าวงานเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

                รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) เห็นความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน หลายคนต้องแปลกใจว่าทั้งๆ ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจของไทยมายาวนาน แต่องค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำ และประวัติศาสตร์สองฝั่งน้ำกลับมีน้อยและกระจัดกระจาย บางส่วนสูญหาย โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระยะทางสองฝั่ง 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม.จากสะพานพระราม 7 ถึง สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สุขภาพ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงได้เปิด ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาแห่งแรกของไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ของแม่น้ำเจ้าพระยา ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ โบราณคดี ชลศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

          1

  วัตถุประสงค์การเปิด “ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา”  เพื่อ 1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาฟื้นฟูชุมชน ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ 2. รวบรวมข้อมูลเจ้าพระยาซึ่งมีอยู่น้อย กระจัดกระจายและลบเลือนสูญหายไปตามกาลเวลา มาเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป้นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 3. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยแม่น้ำเจ้าพระยาของนักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนทั่วไปได้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 4. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลและพบปะระหว่างชุมชน ประชาชนทุกภาคส่วน และนักวิชาการ 5. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และสาธารณชน

7 

            อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ภูมิสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และชุมชน กล่าวว่า  นอกจาก“ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา” ที่อาคารใต้สะพานพระราม 8 ใกล้สวนหลวง ร.8 ยังมีศูนย์ข้อมูลย่อยใน 33 ชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา  อีกด้วย การพัฒนาภูมิทัศน์เจ้าพระยาอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานมรดกวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและโบราณคดีชุมชน โดยให้สมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วม เริ่มต้นจากการค้นหาคุณค่าตัวตนค้นพบมรดกที่ตกทอด "โบราณคดีชุมชน(Community Archeology)" หรือ "มรดกชุมชน" ประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆ คือ พิพิธภัณฑ์ชุมชน จดหมายเหตุผู้คน โบราณคดีเมือง โบราณคดีแม่น้ำ และสุดท้ายสังเคราะห์ และบูรณาการด้วยกระบวนการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ตามแนวทางและหลักการกรมศิลปากรของไทยร่วมกับหลักสากลที่มีบริบทเดียว หรือใกล้เคียงกัน สุดท้ายชุมชนจะร่วมออกแบบ อนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำร่วมกันบนฐานข้อมูลและองค์ความรู้จากมรดกชุมชน

4 

            ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า แผนงานกิจกรรมของศูนย์มรดกเจ้าพระยานั้น เราจะใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลแก่ชุมชนและประชาชน และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในการฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีสุขภาพดี จัดกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชน จัดเวิร์คช้อปทางวิชาการของนักวิจัย เวิร์คช้อปประชาชนในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับแม่น้ำ เป็นต้น

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253