เรื่อง สืบสานมรดกเจ้าพระยา สู่อนาคตเพื่อทุกคน

TNN 24 วันที่ 3.08.59 สนทนากับ อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา และภูมิสถาปนิก-ประวัติศาสตร์ชุมชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา(Chao Phraya for All) ณ หมู่บ้านโปรตุเกส วัดคอนเซ็ปชัญ ซอยสามเสน 13 แม่น้ำเจ้าพระยา เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยและหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรม เคียงคู่กรุงเทพมหานครมายาวนานเป็นระยะเวลา 234 ปีของก่ารก่อตั้งกรุงเทพฯ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้สองฝั่งน้ำและแผ่นดิน เราตักตวงจากแม่น้ำตลอดมา มีใครหันมาดูแลแม่น้ำกันบ้าง ขณะที่ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำได้น้อยมาก ทำให้การเข้าถึงและใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนตลอดแม่น้ำขาดความต่อเนื่อง

 

หมู่บ้านโปรตุเกสแห่งบางกอก วัดคอนเซ็ปชัญ ซอยสามเสน 13 ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน 342 ปี และเมื่อ 2 ธค.พ.ศ. 2517 ในหลวง สมเด็จพระบรมราชีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ของปวงชาวไทย เคยเสด็จมายังที่แห่งนี้เพื่อทรงเปิดงานฉลอง 300 ปี วัดคอนเซ็ปชัญ ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะพัฒนาบนฐานมรดกวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกชาติ ในแนวทางมรดกโลก


โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ Chao Phraya for All โดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร มีเจตจำนงที่จะพัฒนาพื้นที่สองฝั่ง และสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างนันทนาการ สืบสานมรดกวัฒนธรรมและส่งเสริมพัฒนาชุมชนสองฝั่งน้ำ ให้งดงามและยั่งยืนให้สมกับเป็นมรดกชาติ สอดคล้องกับหลักการมรดกโลก ได้มอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นที่ปรึกษาการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม.จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ที่บางกระเจ้าและเขตบางนา และพื้นที่ระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ม.ขอนแก่น (มข.)
Tel. : 081-899-3599, 086-341-6567
E-mail : brainasiapr@gmail.com, chaophrayaforall@gmail.com
Facebook : Chao Phraya for All , , เว็บไซต์ www.chaophrayaforall.com

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253