สืบสานมรดกเจ้าพระยากับโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา

BRIGHT TV 02.08.59 : โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิดหลัก "เจ้าพระยาเพื่อทุกคน" (Chao Phraya for All) โดยฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ และทางเดิน-ปั่นจักรยาน ซึ่งบางส่วนเลียบแม่น้ำ บางส่วนวกเข้าพื้นดินริมฝั่ง ส่วนรูปแบบขึ้นอยู่กับผลการสำรวจ ศึกษาวิจัยและการออกแบบร่วมกับชุมชน ซึ่งจะสะท้อนอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละย่าน รัฐบาลโดย กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม.จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ที่บางกระเจ้าและเขตบางนา และพื้นที่ระยะนำร่องสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ประโยชน์ของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ประโยชน์รอบด้านแก่ ประชาชน ชุมชน และเมือง 1.ประโยชน์ต่อประชาชน ทำให้ประชาชนทุกคนทุกระดับ สามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำได้สะดวก ปลอดภัย เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการสุขภาพ วัฒนธรรมและกิจกรรม รวมถึงมีโอกาสได้พบปะและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังช่วยฟื้นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชาชนกับแม่น้ำเจ้าพระยา และยังสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ เรือ ราง เดิน ปั่นมากขึ้น 2.ประโยชน์ต่อชุมชน คือ ส่งเสริมคุณค่าวิถีวัฒนธรรมจุดเด่นในชุมชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชนครอบครัว และผู้สูงวัยในชุมชน มีพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มขึ้น เยาวชนมีพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อการสัญจรในชุมชนกับพื้นที่สาธารณะและระบบขนส่ง ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นเส้นทางขนส่งผู้ป่วยจากชุมชนสองฝั่งน้ำหรือเหตุฉุกเฉินได้รวดเร็ว เนื่องจากชุมชนริมฝั่งส่วนใหญ่มีทางเดินที่แคบเล็ก 3.ประโยชน์ต่อเมือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการขยายตัวและเติบโตของกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ริมน้ำ สร้างโครงข่ายทางเดิน-ปั่นเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียว นันทนาการ วัฒนธรรม และระบบขนส่งรถ-เรือ-ราง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพน้ำและสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงสนับสนุนระบบป้องกันน้ำท่วมของกทม.ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
Tel. : ประภาพรรณ 081-899-3599, พันธ์นิฉาย 086-341-6568
E-mail : brainasiapr@gmail.com, chaophrayaforall@gmail.com 
Facebook : Chao Phraya for All , , เว็บไซต์ www.chaophrayaforall.com

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253