ชมอะนิเมชั่น โครงการพัฒนาริมฝั้่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ชมอะนิเมชั่น โครงการพัฒนาริมฝั้่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยแผนงาน 12 แผน เพื่อสืบสานมรดกเจ้าพระยา การเชื่อมต่อ และความยั่งยืน

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253