Clip "วิถีเมืองน้ำ เพื่อแม่น้ำเจ้าพระยาของเราทุกคน"

Clip นี้น่าชม : " วิถีเมืองนำ้ เพื่อแม่น้ำเจ้าพระยาของเราทุกคน"

การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่ง สจล.โดย อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา นำเสนอในงานประชุมรับฟังความเห็น ครั้งที่3 ในวันที่ 9 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา เราต้องทำความเข้าใจในวิถีเมืองน้ำ การอยู่อย่าง"น้อม"กับน้ำ เข้าใจน้ำ จากภูมิปัญญาและพื้นฐานที่ประกอบด้วย คนน้ำ วิถีแห่งวัฒนธรรมน้ำ และสถาปัตยกรรมสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก แล้วนำมาสืบสาน สร้างสรรค์ ชมต่อในคลิปชุดนี้

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253