การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253